Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Poplatky, vodné, stočné, rozbory pitné vody 

Ceny poplatků Obce Koválovice - Osíčany v roce 2024.pdf

 

Porovnání položek výpočtu cen vodného a stočného za rok 2022.pdf

Výše poplatků Obce Koválovice - Osíčany v roce 2023.pdf

Výše poplatků Obce Koválovice - Osíčany v roce 2022.pdf 

Ceny poplatků obce Koválovice - Osíčany pro rok 2021.pdf

PROTOKOL -ÚPLNÝ ROZBOR PITNÉ VODY 11. 7. 2022.pdf

PROTOKOL - PITNÁ VODA 07/2022.pdf

 Rozbor pitné vody 1 ze dne 22. 2. 2021.pdf

Rozbor pitné vody 2 ze dne 22. 2. 2021.pdf

Rozbor pitné vody 1 ze dne17. května 2021.pdf

Rozbor pitné vody 2 ze dne 17. května 2021.pdf

Rozbor pitné vody 31.8.2021.pdf

Rozbor pitné vody 9. 9. 2021 (1).pdf

Rozbor pitné vody 9. 9. 2021 (2).pdf

Rozbor pitné vody 29. 11. 2021.pdf 

Rozbor pitné vody 23. 2. 2022.pdf

Rozbor pitné vody 1.7.2022.pdf

Rozbor pitné vody 14.9.2022.pdf

Rozbor pitné vody z 23. 11. 2022.pdf

Rozbor pitné vody 23. 11. 2022.pdf

 

Rozbor pitné vody 1. 3. 2023.pdf
Rozbor pitné vody 22.5.2023.pdf

Rozbor pitné vody 25. 9. 2023.pdf

Rozbor pitné vody 14.11.2023.pdf

Rozbor pitné vody 7.12.2023.pdf

Rozbor pitné vody 26.2.2024.pdf

 

Porovnání cen vodného a stočného Koválovice - Osíčany za rok 2021.xlsx

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:              

  Pondělí                    8:00 - 16:00

  Středa                     8:00 - 16:00

 2. Telefonické podání: 582 388 434, 724 180 324
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@kovaloviceosicany.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Koválovice 67, 798 29, Tištín.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Koválovice 67, 798 29, Tištín úředních dnech a hodinách:

Pondělí                    8:00 - 16:00

Středa                     8:00 - 16:00

Telefonické podání: 582 388 434, 724 180 324
Poštou na adresu Obecní úřad, Koválovice 67, 798 29, Tištín
Elektronicky na e-mail: ou@kovaloviceosicany.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: j5cazh3
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Koválovice 67, 798 29, Tištín
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba  
Od 1. ledna 2024 dochází ke změně výše poplatku za legalizaci — ověření podpisu, a to na 50 korun. Původní výše poplatku byla 30 korun 50,- Kč  
Poplatek za vidimaci — ověření listiny   30 ,- Kč za 1 stranu.  
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,- Kč  
pronájem KD 1.000,- Kč    
- jednostranně formát A4 3,- Kč/ks  
- oboustranně formát A4 4,- Kč/ks  
- jednostranně formát A3 Kč/ks  
- přistavení kontejneru na bioodpad 200,- Kč/den  
- kompaktní disk (CD) Kč/ks  
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,- Kč  
ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

 

Formuláře